Značenje pojmova

U izradi dela „Rečnik pojmova“ korišćeno je izdanje pod nazivom „IPA rečnik pojmova“ koji je 2011. godine izradila i izdala Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije.
šema dodele bespovratnih sredstava (eng. Grant Cheme)

Šema dodele bespovratnih sredstava dokument kojim se izabranim licima ili organizacijama koji su izabrani dodeljuju bespovratna sredstva. Definiše se na osnovu sredstava koja će biti dodeljena, ciljeva i kriterijuma koje moraju da ispune prijave za dodelu bespovratnih sredstava.

agencija za regionalni razvoj ili regionalna razvojna agencija (eng. Regional Development Agency)

Agencija za regionalni razvoj ili regionalna razvojna agencija predstavlja telo čija je svrha promovisanje razvoja u određenom regionu. To telo može biti privatno ili javno, a zajedničko im je da pružaju širok spektar usluga javnim i privatnim telima u regionu. Prema odredbama važećeg Zakona o regionalnom razvoju Republike Srbije, regionalna razvojna agencija je „privredno društvo ili udurženje osnovano za obavljanje poslova odnosno unapređenje regionalnog razvoja.“

akcioni plan komunikacije (eng. Communication Action Plan)

Akcioni plan komunikacije je plan aktivnosti koji se sprovodi da bi se, programu koji se realizuje, obezbedio publicitet i vidljivost. Aktivnosti se sprovode tokom trajanja programa. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) odgovorni za pisanje akcionog plana su rukovodioci operativne strukture.

alokacija (eng. Allocation)

Alokacija je budžet koji je za određeni period namenjen nekoj državi-korisnici ili organizaciji da bi ta država sprovela određene projekte.

analiza potreba za obukom (eng. Training Need Analysis)

Analiza potreba za obukom je postupak utvrđivanja kvalifikacija i sposobnosti koje nedostaju zaposlenima. Na osnovu ovih analiza se sprovode treninzi i naknadni planovi obuke.

analiza troškova i koristi (eng. Cost-Benefit Analysis)

Analiza troškova i koristi predstavlja proces procene i međusobnog utvrđivanja troškova i koristi nekog budućeg projekta. Analiza troškova i koristi predstavlja finansijsku i ekonomsku analizu. Prvo se računaju: 1) sredstva potrebna za sprovođenje projekta (finansijski troškovi); i 2) predviđeni budući prihod koji nastaje na osnovu rezultata projekta. Ako su finansijski troškovi veći od prihoda, finansijska analiza biće negativna. Ekonomska analiza bavi se projektom iz šire društvene perspektive i njome se računaju: 1) moguće negativne posledice projekta tokom i posle sprovođenja; i 2) pozitivne posledice po njenom završetku. U slučaju da su pozitivne posledice veće od negativnih, ekonomska analiza je pozitivna. Opšta ocena se dobija uklapanjem finansijske i ekonomske analize i ukoliko je ona pozitivna onda se može početi sa pripremom projekta.

apsorpcioni kapacitet (eng. Absorption Capacity)

Apsorpcioni kapacitet predstavlja sposobnost državne uprave da planira i sprovodu pomoć koja dolazi iz inostranstva, odnosno sposobnost mogućih korisnika da pripeme projekte u okviru kojih će biti potrošena namenjena sredstva. 

bespovratna sredstva (eng. Grant)

Bespovratna sredstva su određena suma novca koja se dodeljuje u određene svrhe i ne moraju se vraćati uz uslov da se sredstva ispravno koriste u svrhu u koju su namenjena.

budžetska podrška (eng. Budgetary Support)

Budžetska podrška je finansijska podrška državi-korisnici za uobičajene funkcije koje obavlja državna uprava, a koje nisu povezane sa pravnim tekovinama (na primer kada je budžet neke države dramatično ugrožen zbog spoljnih ekonomskih okolnosti).

budžetski period (eng. Financial Perspective)

Budžetski period je planirani i ugovoreni period učešća država-članica u budžetu Evropske unije od 7 uzastopnih godina.

centralizovani sistem sprovođenja (eng. Centralised Implementing System)

Centralizovani sistem sprovođenja predstavlja sistem sprovođenja programa Evropske unije gde odgovornost za njihovo upravljanje zadržava sama Evropska unija, tj. Evropska komisija.

centralna jedinica za ugovaranje i finansiranje (eng. Central Finance and Contracts Unit)

Centralna jedinica za ugovaranje i finansiranje predstavlja jedinicu odgovornu za sprovođenje nabavki, plaćanja i izveštavanje o projektima u skladu sa načinom rada koji je odredila Evropska komisija.

ciljevi (eng. Targets)

Ciijevi su indikatori napretka programa i projekta. Sprovođenje programa ili projekta se meri u odnosu na napredak ka ostvarivanju ciljeva.

ciljna grupa (eng. Target Group)

Ciljna grupa je grupa organizacija ili lica koja će biti pod uticajem programa, prioritetne ose, mere, operacije ili projekta.

civilno društvo (eng. Civil Society)

Civilno društvo je skup svih vrsta organizacija i udruženja koja nisu deo vlasti, već predstavljaju profesije, interesne grupe ili sektore u društvu.

decentralizovani sistem sprovođenja (eng. Decentralised Implementation System)

Decentralizovani sistem sprovođenja obezbeđuje odgovarajući pravni i upravni okvir za premeštanje odgovornosti u sprovođenju programa koje podržava Evropska unija. Ova odgovornost se premešta sa Evropske komisije na države-članice Evropske unije.

decentralizovani sistem upravljanja (eng. Decentralised Implementation System)

Decentralizovani sistem upravljanja je sistem za sprovođenje finansijskih programa i pokriva objavljivanje tendera, ugovore i plaćanja. Kada Evropska komisija prenese ovlašćenja za upravljanje na državu-korisnicu u svrhu sprovođenja programa, uobičajeno je da se utvrdi lista prethodnih kontrola koje će vršiti Komisija preko delegacije Evropske unije objavljivanjem poziva za dostavljanje predloga projekata i dodeljivanjem bespovratnih sredstava i potpisivanjem ugovora. Prethodne kontrole primenjuju se sve dok država ne zadovolji sve uslove i dobije dozvolu da primeni decentralizovano upravljanje bez prethodnih kontrola.

Delegacija Evropske unije (eng. Delegation of European Union)

Delegacija Evropske unije je predstavništvo Evropske unije u državama-članicama Evropske unije (predstavništva Evropske unije) i izvan Evropske unije (delegacije Evropske unije). Dužnosti delegacije Evropske unije u oblasti sprovođenja fondova Evropske unije razlikuju se od modaliteta upravljanja (tj. centralizovano, decentralizovano, upravljanje uz prethodne kontrole, decentralizovano upravljanje bez prethodnih kontrola).

delotvornost (eng. Effectiveness)

Delotvornost je jedan od kriterijuma na osnovu kog se vrši evaluacija programa.

direktan sporazum (eng. Direct Agreement)

Direktan sporazum je sporazum direktne dodele ugovora nekom licu ili organizaciji bez traženja određenog broja ponuda/predloga projekata i biranja najboljeg. Obično se dodeljuju direktno kada je u pitanju vrednost od 10.000 evra ili manje, izuzetno i za veće vrednosti, ako postoji samo jedno lice/ organizacija koja može da pruži sve usluge/robu/radove o kojima se radi ili iskoristi bespovratna sredstva.

direktiva (eng. Directive)

Direktiva je pravni akt Evropske unije koji je obavezujući za državu-članicu. Države-članice su obavezne da ostvare odeređeni cilj u odnosu na postavljeni rok. Države moraju na nacionalnom nivou da usvoje zakone da bi ciljevi sigurno bili ostvareni do određenog trenutka.

država-članica (eng. Member State)

Država-članica je država koja je članica Evropske unije.

država-kandidat (eng. Candidate Country)

Država-kandidat je država koja je kandidat za pristupanje Evropskoj uniji. Kada država podnese prijavu za članstvo, Evropska komisija daje mišljenje na osnovu kog Evropski savet potvrđuje status kandidata. Svaka evropska država može da podnese prijavu za članstvo, ako poštuje principe demokratije, slobode, ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i vladavinu prava.

država-potencijalni kandidat (eng. Potential Candidate Country)

Država-potencijalni kandidat je država kojoj je Evropska unija dala do znanja da ima „evropsku perspektivu“.

drvo problema (eng. Problem Tree)

Drvo problema je dijagramsko predstavljanje problema koji su utvrđeni i pokazuje kako su oni povezani, uključujući njihove uzroke i efekte.

efikasnost (eng. Efficency)

Efikasnost je, prema gorenavedenom rečniku, jedan od kriterijuma na osnovu koga se vrši evaluacija programa koji se finansiraju iz EU.

evaluacija (eng. Evaluation)

Evaluacija je proces ocenjivanja/procenjivanja koji odnosi na: a) ocenjivanje tendera i predloga za ododelu sredstava kako bi se izabrali izvođači ili korisnici bespovratnih sredstava; b) procenu programa za finansiranje Evropske unije.

Evropa 2020 (eng. Europe 2020)

Evropa 2020 je strategija Evropske unije koja stavlja naglasak na inovacije i razvoj u skladu sa zaštitom životne sredine i predlaže jače praćenje nacionalnih programa reformi. Pun naziv ove strategije je „Evropa 2020: Evropska strategija za pametan, održiv i inkluzivan rast“, a ukratko se zove „Evropa 2020“.

Evropska komisija (eng. European Commission)

Evropska komisija je izvršni organ Evropske unije. Komisiju čine generalni direktori, koji su jednaki nacionalnim ministarstvima, a Komisiju vodi koledž komesara koje imenuju vlade država-članica.

Evropski fond za regionalni razvoj (eng. European Regional Development Fund)

Evropski fond za regionalni razvoj je jedan od strukturnih fondova Evropske unije. Ovaj fond je osnovan sa ciljem jačanja ekonomske i socijalne kohezije u Evropskoj uniji uspostavljanjem ravnoteže između regiona. Fond može da interveniše u okviru 3 cilja regionalne politike: konvergencija, regionalna konkurentnost i zapošljavanje i evropska teritorijalna saradnja.

Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (eng. European Agricultural Fund for Rural Development)

Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj je instrument za finansiranje koji finansira programe za ruralni razvoj u državama-članicama.

Evropski savet (eng. European Council)

Evropski savet je skup sastanaka šefova država ili vlada država-članica na kojima se određuje politički smer kretanja Evropske unije. Sastanci se obično održavaju 2 puta u periodu od 6 meseci.

Evropski socijalni fond (eng. European Social Fund)

Evropski socijalni fond je jedan od strukturnih fondova Evropske unije. Osnovan je sa ciljem umanjivanja razlika u napredovanju i životnom standardu između država-članica Evropske unije i regiona. Evropski socijalni fond je posvećen promovisanju zapošljavanja u Evropskoj uniji, a pored toga promoviše ekonomsku i socijalnu koheziju.

Evropsko partnerstvo (eng. European Partnership)

Evropsko partnerstvo jeste skup kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta koje treba sprovesti u okviru procesa stabilizacije i pridruživanja i ispuniti kriterijume za pristupanje imajući u vidu cilj mogućeg članstva u Evropskoj uniji. Evropska komisija, koja sastavlja Evropsko partnerstvo za svaku državu (potencijalnog) kandidata, prati napredak na osnovu istog i sastavlja godišnji izveštaj o napretku. Partnerstva se stalno ažuriraju, jer postoji stalni napredak države (potencijalnog) kandidata i promena u okruženju.

finansijska održivost (eng. Financial Sustainability)

Finansijska održivost se određuje analizom troškova i koristi, a najviše finansijskom analizom. Projekat je finansijski održiv ako je kumulativni priliv gotovog novca pozitivan tokom čitavog perioda u kome se analiziraju troškovi i prihodi.

finansijski instrumenti Evropske unije (eng. EU Funding Instrument)

Finansijski instrumenti Evropske unije su finansijski mehanizmi ustanovljeni u Evropskoj uniji koja finansira programe koje države-članice predlažu ili u kojima učestvuju. Ovde spadaju Evropski fond za regionalni razvoj, Evropski socijalni fond, Kohezioni fond, Evropski poljoprivredni garancijski fond, Evropski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Instrument za pretpristupnu pomoć.

finansijski sporazum (eng. Financing Agreement)

Finansijski sporazum je bilateralni sporazum koji se zaključuje između Evropske komisije i države-korisnice pomoći, ako je ista izvan Evropske unije, čim Evropska komisija donese odluku o finansiranju programa. Ovi finansijski sporazumi predstavljaju završetak procesa programiranja i mogu biti godišnji i višegodišnji.

formulisanje (eng. Formulation)

Formulisanje je formalna faza u projektnom ciklusu metodologije upravljanja.

godišnji izveštaj Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA godišnji izveštaj) (eng. IPA Annual Report)

Godišnji izveštaj Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA godišnji izveštaj) je izveštaj koji pokriva prethodnu finansijsku godinu priprema i dostavlja Nacionalni IPA koordinator. Odobrava ga Odbor za praćenje IPA-e i šalje Evropskoj komisiji i Nacionalnom službeniku za odobravanje.

hijerarhija ciljeva (eng. Hierarchy of Objectives)

Hijerarhija ciljeva je dijagram u kome se predstavljaju rešenja za prepoznate probleme i pokazuje odnos između njih.

indikatori (eng. Indicators)

Indikatori su kriterijumi kojima se određuju ciljevi koje treba ostvariti postizanjem rezultata i programskih ciljeva tokom i posle sprovođenja. Oni moraju biti objektivno merljivi, određeni, ostvarljivi, realistični i vremenski ograničeni. Mogu se podeliti u nekoliko tipova - oni koji određuju šta je potrebno ubaciti od: a) ulaznih podataka; b) ishoda; c) rezultata; d) uticaja; i e) finansija.

interna revizija (eng. Internal Audit)

Interna revizija je revizija jedne organizacije ili njenog dela koja se vrši od strane jedinice u njoj samoj. Obično su revizorske jedinice nezavisne u svom delovanju i šalju svoj izveštaj direktno rukovodiocu organizacije.

IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) (eng. Instrument for Pre-Accession Assistance)

IPA (Instrument za pretpristupnu pomoć) je finansijski instrument Evropske unije za države (potencijalne) kandidate i cilj je da pomogne državama na putu ka pristupanju. Podeljena je u pet komponenata: a) pomoć u tranziciji i izgradnja institucija; b) prekogranična saradnja; c) regionalni razvoj; d) razvoj ljudskih resursa; i e) ruralni razvoj.

izgradnja institucija (eng. Institution-Building)

Izgradnja institucija se sprovodi u cilju usvajanja i sprovođenja pravnih tekovina. Izgradnja institucija obično znači da se stručna pomoć pruža kroz tehničku pomoć ili (laki) tvining.

Izveštaj o napretku (eng. Progress Report)

Izveštaj o napretku je izveštaj Evropske komisije o napretku svake države (potencijalnog) kandidata. Odnosi se na pravac ispunjavanja kriterijuma za pristupanje i sprovođenje pravnih tekovina Evropske unije.

izvođač (eng. Contractor)

Izvođač je lice ili organizacija sa kojim/kojom se potpisuje ugovor za usluge, robu ili radove.

izvori verifikacije (eng. Sources of Verification)

Izvori verifikacije predstavljaju prikupljene informacije iz dokumenata ili od odgovarajućih tela koje služe merenju poštovanja indikatora programa ili projekata.

kohezija (eng. Cohesion)

Kohezija, naročito uzeta u izrazu „promocija socijalne kohezije“ predstavlja skup aktivnosti kojima se teži da svaki pojedinac dobije svoje mesto u društvu.

koheziona politika (eng. Cohesion Policy)

Koheziona politika je regionalna politika Evropske unije čiji je cilj da smanji nejednakosti, najviše socijalne i ekonomske, između država-članica i regiona. Sprovodi se kroz strukturne fondove i kohezioni fond.

kohezioni fond (eng. Cohesion Fund)

Kohezioni fond je jedan od instrumenata za finansiranje u Evropskoj uniji koji doprinosi intervencijama u oblasti životne sredine i transevropskih transportnih mreža. Primenjuje se u državama-članicama čiji je bruto nacionalni dohodak manji od 90% prosečnog prihoda u Zajednici i koristi se da umanji njihove ekonomske i socijalne nedostatke.

konzorcijum (eng. Consortium)

Konzorcijum je udruženje privatnih kompanija koje se udružuju da bi se prijavile za jednu ponudu.

korporativna i društvena odgovornost (eng. Corporate and Social Responsibility)

Korporativna i društvena odgovornost predstavljaju aktivnosti koje preduzimaju privatna preduzeća kako bi poboljšale uslove u zajednicama u kojima posluju.

krajnji korisnik (eng. Final Beneficiary)

Krajnji korisnik je telo koje je nadležno za pokretanje postupka nabavke, potpisivanje ugovora i plaćanje izvođačima za usluge, robu ili radove, tj. telo za ugovaranje. Ovo gledište je u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e). U okviru dodele bespovratnih sredstava, krajnji korisnik je korisnik sredstava.

krajnji rok za isplatu (eng. Disbursement Deadline)

Krajnji rok za isplatu je vremenski rok do kojeg treba da se izvrše sve uplate izvođačima i korisnicima bespovratnih sredstava, obično najmanje godinu dana posle krajnjeg roka za izvršenje.

krajnji rok za izvođenje (eng. Execution Deadline)

Krajnji rok za izvođenje je vremenski rok do kog bi ugovori u okviru finansijskog sporazuma morali da se sprovedu, obično 2 godine posle krajnjeg roka u ugovoru.

kriterijumi za pristupanje (eng. Accession Criteria)

Kriterijumi za pristupanje su kriterijumi koje država-kandidat mora da ispuni da bi pristupila Evropskoj uniji. Ove kriterijume čine: a) politički kriterijumi – stabilne institucije kojima se garantuju demokratija, vladavina prava, ljudska prava i prava i zaštite manjina; b) ekonomski kriterijumi – funkcionalna tržišna ekonomija, konkurentnost; c) kapacitet za preuzimanje obaveza koje proizilaze iz članstva – privrženost ciljevima političke, monetarne i ekonomske unije što podrazumeva i usvajanje pravnih tekovina; d) stvaranje uslova za integraciju države kroz prilagođavanje administrativnih i institucionalnih struktura što garantuje delotvornu primenu pravnih tekovina. Prva tri kriterijuma spadaju u Kopenhagenške kriterijume koje je usvojio Evropski savet 1993. godine, a četvrti je usvojio Evropski savet u Madridu 1995.

levridž (eng. Leveraging)

Levridž je tehnika stvaranja zarade. Levridž se sprovodi pozajmljivanjem novca, kupovinom nekretnina i finansijskih derivata.

logika intervencije (eng. Intervention Logic)

Logika intervencije je logika međusobne povezanosti aktivnosti i rezultata, rezultata i svrhe projekta i svrhe projekta i opšteg cilja.

lokacijska dozvola (eng. Location Permit)

Lokacijska dozvola je dokument koji se odnosi na velike projekte koji se finansiraju u okviru komponente III Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e). Izdaju ga nadležni organi Srbije kako bi odobrili postavljanje inftastrukturnih objekata na predloženoj teritoriji. Ovaj dokument se izdaje na osnovu velikog projekta i dokaza o vlasništvu institucije koja predlaže projekat.

lokalni projekat (eng. Local Project)

Lokalni projekat predstavlja projekat koji se sprovodi u samo jednoj državi. Ovaj termin najčešće koristi Evropska unija, tj. Evropska komisija.

matrica logičkog okvira (eng. Log Frame Matrix)

Matrica logičkog okvira ili logička matrica projekta je instrument koji pomaže u jasnom i logičkom planiranju finansijske intervencije kao što je projekat ili program. Ovim okvirom su pokrivene aktivnosti, rezultati, svrha projekta i opšti cilj; indikatori, izvori verifikacije i pretpostavke. Logičke matrice projekta sadrže i informacije o troškovima i sredstvima.

memorandum o razumevanju (eng. Memorandum of Understanding)

Memorandum o razumevanju je zajednički sporazum između strana koje su izrazile zajedničke ciljeve i nastojanja, a nekada i obaveze i nadležnosti sporazumnih strana.

mera (eng. Meassure)

Mera je mehanizam za sprovođenje prioritetnih osa operativnih programa, identifikovanje i odabir operacija. Svaka mera se definiše: posebnim ciljem koji je podređen strateškom cilju na nivou prioritetnih osa; jasnim obrazloženjem intervencije; opštim opisom same intervencije; opisom mogućih akcija koje se datom merom mogu finansirati; odabir kriterijum koje će operativna struktura primeniti na odabir operacija; spektar nameravanih konačnih korisnika i verovatnih krajnjih korisnika; i tabelom indikatora za praćenje učinka, uključujući i ciljeve koje treba postići.

nabavke (eng. Procurement)

Nabavke predstavljaju proces nabavljanja usluga, roba i radova od strane tela za ugovaranje. Unutar Evropske unije pravila javnih nabavki su usklađena između država-članica, a u nabavkama fondova Evropske unije izvan Evropske unije prate se posebna pravila koja uspostavlja Evropska unija, umesto da se poštuju nacionalna pravila za javne fondove. Nabavka se realizuje putem odabira ponuda koje podnose određeni broj lica ili organizacija. Tada se bira najbolja ponuda i ugovor dedeljuje odgovarajućem licu/organizaciji.

Nacionalni fond (eng. National Fund)

Nacionalni fond predstavlja mesto gde se prikupljaju sredstva koja obezbeđuje Evropska unija kao pomoć.

Nacionalni koordinator za Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA-u) (National IPA Coordinator)

Nacionalni koordinator za Instrument za pretpristupnu pomoć je institucija koja mora da se osnuje za programe IPA-e koji se sprovode na centralizovan i decentralizovan način. Odgovoran je za koordinaciju i praćenje pomoći EU u svim IPA komponentama.

Nacionalni okvir za strateško usklađivanje (eng. National Strategic Reference Framework)

Nacionalni okvir za strateško usklađivanje je dokument koji pripremaju države-članice i predstavlja pregled intervencija u okviru strukturnog fonda.

Nacionalni plan razvoja (eng. National Development Plan)

Nacionalni plan razvoja je dokument koji sačinjava država-članica i on sadrži njene prioritete za investiranje i srodne mere tokom jednog finansijskog perioda.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (eng. National Programme for the Adoption of the Acquis)

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije je dokument koji sačinjavaju države-kandidati i definiše način na koji će države-kandidati realizovati prioritete koji su identifikovani u Partnerstvu za pristupanje i u kom roku.

nadoknada (eng. Reimbursement)

Nadoknada je povraćaj troškova iz fondova Evropske unije koji su finansirani iz sopstvenog budžeta.

naknadna evaluacija (eng. Ex-post Evaluation)

Naknadna evaluacija predstavlja aktivnost koja je u potpunosti odgovornost donatora. Njome se procenjuje koliko su resursi iskorišćeni, učinak delovanja i nnihovu doslednost sa prethodnom evaluacijom. Ovu evaluaciju obavljaju nezavisni procenitelji.

naknadna kontrola (eng. Ex-post Control)

Naknadna kontrola je skup provera koje se sprovode u okviru postupka ili plaćanja, pošto se postupak sprovede ili se plaćanje izvrši. Može ih vršiti bilo koje telo u okviru sistema upravljanja i kontrole programa, kao i spoljna institucija sa valjanom autorizacijom.

nenovčano učešće (eng. In-kind Contribution)

Nenovčano učešće je vid učešća korisnika bespovratne pomoći koji podrazumeva nenovčano učešće (npr. dobrovoljan rad zaposlenih u nekoj nevladinoj organizaciji).

nepredviđeni troškovi (eng. Incidental Expenditure)

Nepredviđeni troškovi su troškovi koji predstavljaju posebnu stavku u budžetu za ugovore za usluge i oni pokrivaju „ostale i u izuzetnim slučajevima prihvatljive troškove“. Vrednost ovih troškova se ne sme menjati u zvaničnim tenderskim prijavama pošto se predaju ponude.

obrazloženje (eng. Explanatory Note)

Obrazloženje je objašnjenje svrhe i pozadine predloga ugovora ili dokumntacije koji priprema telo za ugovaranje.

odbor za evaluaciju (eng. Evaluation Committee)

Odbor za evaluaciju je telo koje ocenjuje ponude i prijave za bespovratna sredstva koja podnose ponuđači ili prijavljeni za bespovratna sredstva.

Odbor za praćenje Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) (eng. IPA Monitoring Committee)

Odbor za praćenje Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) je telo nadležno za nadgledanje sprovođenja IPA-e u državi-korisnici i obezbeđuje koherentno i koordinisano pružanje podrške Evropske unije između komponenti. Odbor kontroliše napredak programa i projekata i može, po potrebi, da predloži izmene.

održivost (eng. Sustainability)

Održivost je jedan od kriterijuma kojima se ocenjuju programi koje finansira Evropska unija.

okvirni ugovor (eng. Framework Contract)

Okvirni ugovor je ugovor koji nema unapred određenu vrednost koji Evropska komisija potpisuje sa licem koje će pružati usluge. Ovakvi ugovori se dele u zavisnosti od oblasti koje pokrivaju i nazivaju se partije. Postupak okvirnog ugovora se može koristiti samo za usluge u vrednosti manjoj od 200.000 evra.

OLAF (fra. Office de Lutte Anti-Fraude/eng. European Anti-fraud Office)

OLAF ili Evropska kancelarija za borbu protiv prevara je telo Evropske unije nadležno za istrage u slučajevima u kojima se sumnja na prevare u vezi sa evropskim fondovima. Njega moraju informisati o nepravilnostima svi organi koji su uključeni u upravljanje i sprovođenje fondova Evropske unije. U slučaju Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) sa centralizovanom upravom, za izveštavanje OLAF-a o nepravilnostima nadležna je Delegacija Evropske unije. Kada je upravljanje decentralizovano, izveštavanje je u nadležnosti Nacionalnog službenika za odobravanje.

opšti uslovi (eng. General Conditions)

Opšti uslovi predstavljaju standard za pojedinačne izvođače u zavisnosti od posla i oni se ne menjaju od ugovora do ugovora.

operativni ugovor (eng. Operational Agreement)

Operativni ugovor je ugovor čije su strane ugovornice rukovodilac operativne strukture, sa jedne strane i rukovodioci pojedinih tela u okviru iste operativne strukture. Njime se regulišu obaveze i nadležnosti koje treba da realizuju različita tela u okviru operativne strukture.

overavanje troškova (eng. Certification of Expenditure)

Overavanje troškova je provera troškova koje je snosio izvođač ili korisnik bespovratnih sredstava. Tela za upravljanje programom ne mogu uraditi potvrdu, već to mora da se uradi na nacionalnom nivou.

partija (eng. Lot)

Partija uglavnom označava manji deo tendera za nabavku robe. Konzorcijum, privredna društva ili lica uglavnom imaju pravo da se nadmeću samo za jednu partiju, a ocena primljenih ponuda se obavlja po partijama. Stoga, tender za robu može imati za rezultat dva ugovora za različite partije. Ovaj pojam se može odnositi i na sektore u kojima su okvirni ugovori podeljeni.

početni period (eng. Inception Period)

Početni period je termin koji predstavlja početnu fazu ugovora i važi za ugovore za usluge. Tokom ovog perioda, izvođač procenjuje trenutnu situaciju na terenu sa situacijom navedenom u opisu posla i u izveštaju o početnom periodu predlaže šta bi trebalo dalje uraditi.

podizanje kapaciteta (eng. Capacity Building)

Podizanje kapaciteta predstavlja skiraćeni naziv za podršku, tehniku, obuku i inicijativu kojima se unapređuje kapacitet pojedinaca, organizacija i mreža u zajednicama.

poglavlja pravnih tekovina (eng. Chapter of the Acquis)

Poglavlja pravnih tekovina su poglavlja, kojih ima 35, u kojima se nalaze pravne tekovine Evropske unije i koriste se u svrhe pregovora o pristupanju.

ponuđač (eng. Tenderer)

Ponuđač je konzorcijum, privredno društvo ili lice koje dostavlja ponudu kao odgovor na poziv da se prijavi na tender.

postupak sa jednim ponuđačem (eng. Single Tender Procedure)

Postupak sa jednim ponuđačem je postupak nabavke u kome telo za ugovaranje, na osnovu jedne ponude, tj. bez nadmetanja, dodeljuje ugovor ponuđaču.

povraćaj sredstava (eng. Recovery of Funds)

Povraćaj sredstava predstavlja proceduru povlačenja sredstava iz država-članica ili od organizacija i lica koja koriste sredstva Evropske unije. Povraćaj sredstava realizuju tela za ugovaranje ili Evropska komisija. Odgovarajući iznos se ili odbija od budućih isplata ili se isplaćuje nadoknada odgovarajućem telu za ugovaranje ili Evropskoj komisiji.

poziv za dostavljanje predloga projekata (eng. Call for Proposals)

Poziv za dostavljanje predloga projekata je pregled kriterijuma koje prijave za bespovratna sredstva moraju da ispune, projektni ciljevi i sadržaj, minimum i maksimum vrednosti bespovratnih sredstava i period sprovođenja, kao i krajnji rok do kog prijave moraju biti podnete.

praćenje (eng. Monitoring)

Praćenje je postupak nadgledanja realizacije i praćenja da li se program, koji se finansira, sprovodi po planu.

praktična politika (eng. Policy)

Praktična politika je odabran pravac akcije koji treba da utiče na odluke, da oblikuje ponašanje i da određuje aktivnosti koje slede.

Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama (eng. Practical Guide to External Aid Contract Procedures)

Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama predstavlja vodič Evropske komisije kroz procedure i pravila za nabavku i ugovaranje koji se primenjuju na ugovore u sklopu pomoći Evropske unije trećim zemljama.

pravilnik o procedurama (eng. Manual of Procedures)

Pravilnik o procedurama je skup detaljnijih procedura koje propisuju ko šta radi, kako radi i kada.

pravne tekovine Evropske unije (fra. Acquis Communautaire)

Pravne tekovine Evropske unije predstavljaju celokupno zakonodavstvo Evropske unije, sve uredbe i direktive koje su usvojile institucije Evropske unije i sve sudske odluke Evropskog suda pravde.

pravni okvir (eng. Legal Framework)

Pravni okvir se sastoji od zakonodavstva Evropske unije i bilateralnih sporazuma koji su potpisani između Evropske Komisije i date države.

predfinansiranje (eng. Pre-financing)

Predfinansiranje je izraz koji se koristi u dva konteksta. U prvom kontekstu označava isplatu koju realizuje telo za ugovaranje prema izvođaču ili korisniku bespovratne pomoći pre nego što je izvođač ili korisnik imao bilo kakve troškove – avansno plaćanje. U drugom kontekstu se odnosi na države-korisnice Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) ili izvođače ili korisnike bespovratne pomoći koji pokrivaju troškove programa ili projekta iz sopstvenih sredstava pre nego što dobiju nadoknadu.

predlog projekta (eng. Project Fiche)

Predlog projekta je međudokument između finansijskih ugovora koji se zaključuju za nacionalne programe i dokumentacije koja se priprema za nabavke i dodelu bespovratne pomoći. On detaljnije opisuje projekat koji je naveden u finansijskom ugovoru, ciljeve, rezultate i aktivnosti, modalitete sprovođenja, budžet i trajanje, broj i vrstu ugovora ili šema bespovratne pomoći putem kojih će projekat biti sproveden.

pregovori o pristupanju (eng. Accession Negotiations)

Pregovori o pristupanju predstavljaju proces u kome se sa jedne strane nalazi Evropska unija sa svojim institucijama i državama-članicama i sa druge strane država-kandidat. U ovom procesu država-kandidat ispravlja određene nedostatke koje je napravila u usvajanju i primeni pravnih tekovina Evropske unije. U svrhu pregovora pravne tekovine se dele u 35 poglavlja.

prekogranična saradnja (eng. Cross-border Cooperation)

Prekogranična saradnja predstavlja saradnju između regija dve susedne države uz unutrašnje ili spoljne granice Evropske unije. Ova saradnja se uspostavlja sa ciljem da promoviše održivi privredni i društveni razvoj, da osigura bezbednost granica i da reši zajedničke izazove u različitim oblastima društvene delatnosti.

presek budžeta (eng. Budget Breakdown)

Presek budžeta označava specifikaciju projektnih troškova.

prethodna evaluacija (eng. Ex-ante Evaluation)

Prethodna evaluacija predstavlja aktivnost koju sprovode strana tela odgovorna za pripremu planova u državama-članicama Evropske unije. Ona analizira snage i slabosti određenog regiona ili oblasti i određuje učinak planiranih prioriteta.

pretpostavke (eng. Assumptions)

Pretpostavke se odnose na rizike koji se vezuju za sprovođenje programa ili projekata i ostvarivanje njihovih ciljeva i rezultata i definišu se pozitivno, za razliku od rizika koji se definišu negativno.

prevara (eng. Fraud)

Prevara je, prema gorenavedenom rečniku: „bilo koji namerni čin ili omaška koji se odnose na: 1) predstavlja upotrebu lažnih, netačnih ili nepotpunih izjava ili dokumenata, 2) zadržavanje informacija o narušavanju određene obaveze, 3) pogrešno korišćenje fondova u svrhu koja nije saobrazna prvobitnoj.“

prihvatljivost troškova (eng. Eligibility of Expenditure)

Prihvatljivost troškova je skup uslova koji kada se ispuni finansiranje troškova u okviru programa postaju „prihvatljivi“. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) neki troškovi uopšte nisu prihvatljivi kao što su, na primer porezi, carinske i uvozna takse i slično.

procena uticaja na životnu sredinu (eng. Environmental Impact Assessment)

Procena uticaja na životnu sredinu jeste procena koja se odnosi na uticaj koji projekat može imati na životnu sredinu tokom i nakon sprovođenja i predlažu se olakšavajuće mere. Ova procena se bavi pojedinačnim projektima.

proces stabilizacije i pridruživanja (eng. Stabilisation and Association Process)

Proces stabilizacije i pridruživanja je politika Evropske unije prema državama Zapadnog Balkana čiji je cilj obezbeđivanje mira i stabilnosti u regionu kroz jačanje demokratije, vladavine prava i tržišne ekonomije. Ovaj pristup je iniciran na samitu Evropske unije u Zagrebu 2000. godine.

programi prekogranične saradnje (eng. Cross-Border Cooperation programmes)

Programi prekogranične saradnje su programi koji imaju za cilj da poboljšaju ekonomsku i društvenu koheziju rešavajući probleme koji su zajednički za regione sa obe strane granice. Države koje učestvuju u ovim programima mogu biti države-članice, države-kandidati i države-potencijalni kandidati.

programski zasnovan pristup (eng. Programme Based Approach)

Programski zasnovan pristup je vid uključivanja u razvojnu saradnju i zasniva se na načelu koordinisane podrške lokalnim razvojnim projektima. Osnovne karakteristike ovog pristupa su: rukovođenje države domaćina, jedinstven sveobuhvatan program i budžetski okvir, formalni proces koordinacije donatora i njihovih procedura.

projektni zadatak (eng. Terms of Reference)

Projektni zadatak je opis prirode usluga koje će izvođač pružiti, pojedinačnih zadataka, neophodne stručnosti, vremenskog rasporeda aktivnosti, kao i nekih osnovnih informacija.

relevantnost (eng. Relevance)

Relevantnost je jedan od kriterijuma na osnovu kojih se evaluiraju programi koje finansira Evropska unija.

revizija (eng. Audit)

Revizija je postupak provere na osnovu usklađenosti sa određenim pravilima i procedurama, kriterijumima ili ciljevima. Revizija može biti spoljna ili interna, a postoji i klasifikacija na: finansijsku reviziju (tiče se plaćanja izvođačima ili korisnicima bespovratnih sredstava), sistemsku reviziju (tiče se provere da li je organizacija ispunila ustanovljene kriterijume) i reviziju poslovanja (tiče se provere ispunjenosti zadatih ciljeva).

rezultati (eng. Results)

Rezultati su indikatori učinaka koji se koriste tokom praćenja i evaluacije, a koji su posledica određene aktivnosti. Rezultati proističu iz realizacije učinka projekta i odnose se na efekat koji na korisnika imaju promene. Ovi indikatori mogu biti fizičke ili finansijske prirode.

rizik (eng. Risk)

Rizik je termin koji kada se koristi u vezi sa sprovođenjem prorgama ili projekta označava (ne)postojanje okolnosti ili akcija koje imaju negativan uticaj na postizanje ciljeva ili realizaciju aktivnosti projekata. Kako bi se rizicima upravljalo, oni moraju da se identifikuju, da im se odredi prioritet i definišu odgovarajuće akcije za rešavanje. Analizom rizika se rangiraju rizici na osnovu njihovog uticaja i mogućnosti pojave.

roba (eng. Supplies)

Roba je termin koji se odnosi na fizičku robu koju isporučuje izvođač.

Savet Evrope (eng. Council of Europe)

Savet Evrope je međunarodna organizacija koja se primarno bavi razvojem ljudskih prava, demokratijom i vladavinom prava u Evropi.

Savet Evropske unije (eng. Council of the EU)

Savet Evropske unije je telo sačinjeno od ministara država-članica Evropske unije i ono je, između ostalog, nadležno i za odobravanje i pisanje zakona u Evropskoj uniji.

Savet za regionalnu saradnju (eng. Regional Cooperation Council)

je telo koje promoviše regionalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi. Fokusira se na stvaranje i koordiniranje razvojnih projekata u 6 sektora: 1) ekonomski i socijalni razvoj, 2) energetika i infrastruktura, 3) pravosuđe i unutrašnji poslovi, 4) saradnja u sektoru bezbednosti, 5) izgradnja ljudskog kapitala, 6) parlamentarna saradnja.

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (eng. Department for Contracting and Financing of EU Funded Projects)

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije je sektor u Ministarstvu finansija i u okviru decentralizovanog upravljanja komponenti Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) predstavlja telo za ugovaranje, osim za komponentu V.

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (eng. Department for Contracting and Financing of EU Funded Projects)

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije je sektor u Ministarstvu finansija i u okviru decentralizovanog upravljanja komponenti Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) predstavlja telo za ugovaranje, osim za komponentu V.

sektorski pristup planiranju (eng. Sector Wide Approach)

Sektorski pristup planiranju je postupak u cilju boljeg koordiniranja razvojne pomoći I njime se obezbeđuje da vlada i država imaju kontrolu nad razvojnom politikom i preraspodelom sredstava u okviru sektora, povećanje koherentnosti sa nacionalnom politikom, potrošnjom i učinkom, kao i smanjenje transakcijskih troškova.

SIGMA (eng. SIGMA)

SIGMA ili Podrška za unapređenje vladavine i upravljanja je odeljenje u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj koju finansira Evropska unija. Ona pruža podršku državama u reformi državne uprave i upravljanju javnim fondovima, uključujući i javne nabavke, finansijsku kontrolu i spoljnu reviziju.

sistem duplih koverata (eng. Double Envelope System)

Sistem duplih koverata je sistem koji se koristi u javnoj nabavci gde se tehničke i finansijske ponude koje se predaju za jednu ponudu dostavljaju u odvojenim zapečaćenim kovertima.

skrining ili analitički pregled (eng. Screening)

Skrining ili analitički pregled je proces u kome se određuju nedostaci koje je država-kandidat napravila u usvajanju i primeni pravnih tekovina Evropske unije poglavlje po poglavlje.

službeni list Evropske unije (eng. Official Journal)

Službeni list Evropske unije je list u kome se objavljuje zakonodavstvo Evropske unije i druge informacije.

smernice za prijavljivanje (eng. Guidelines for Applicants)

Smernice za prijavljivanje predstavljaju dokument koji sadrži detalje o kriterijumima koji se moraju ispuniti, kao i savete o tome kako popuniti prijavni obrazac. Smernice za prijavljivanje se objavljuju kada i poziv za dostavljanje predloga projekta.

socijalna inkluzija (eng. Social Inclusion)

Socijalna inkluzija je integrisanje marginalizovanih grupa u šire društvo.

spoljna revizija (eng. External Audit)

Spoljna revizija je revizija koju radi spoljna organizacija nezavisna prema organizaciji, licu, programu ili ugovoru nad kojim vrši reviziju. Ovu vrstu revizije može vršiti revizorska kuća ili javna organizacija.

sporazum o sprovođenju (eng. Implementing Agreement)

Sporazum o sprovođenju je dokument koji se potpisuje između Nacionalnog službenika za odobravanje i rukovodioca operativne strukture. U njemu se detaljno navode ovlašćenja i dužnosti koje obavlja Nacionalni službenik za odobravanje.

sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (eng. Stabilisation and Association Agreement)

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je podskup Ugovora o pristupanju Evropskoj uniji, u vezi sa Procesom stabilizacije i pridruživanja. Odnosi se na usklađivanje zakonodavstva države (potencijalnog) kandidata sa pravnim tekovinama Evropske unije, a sadrži i eksplicitne posebne odredbe za buduće članstvo države sa kojom je zaključen.

sporazum sa krajnjim primaocima (eng. End Recipient Agreement)

Sporazum sa krajnjim primaocima je sporazum kojim se utvrđuju prava i dužnosti rukovodilaca određene operativne strukture i tela za ugovaranje sa jedne strane i krajnjeg primaoca sa druge.

srednjoročna evaluacija (eng. Mid-Term Evaluation)

Srednjeročnu evaluaciju sprovodi telo odgovorno za upravljanje programom, u saradnji sa Evropskom komisijom i državom-članicom. Njome se ispituju prvobitni rezultati projekta, njihova konzistentnost sa prethodnom evaluacijom, finansijsko upravljanje, kvalitet nadzora i sprovođenje programa. Ovakve evaluacije se sprovode kada su u pitanju veliki i višegodišnji projekti.

strateška procena uticaja na životnu sredinu (eng. Strategic Environmental Assessment)

Strateška procena uticaja na životnu sredinu je sistematska procena očekivanih i potencijalnih uticaja operativnog programa za životnu sredinu u cilju praćenja i merenja svih materijalnih posledica po životnu sredinu.

strateški koordinator (eng. Strategic Coordinator)

Strateški koordinator je osoba koju postavljaju države-korisnice pomoći Evropske unije kako bi osigurao koordinaciju pomoći namenjene regionalnom razvoju i unapređenju ljudskih resursa.

strategija Evropske komisije za državu-korisnika (eng. Country Strategy Paper)

Strategija Evropske komisije za državu-korisnika je dokument koji pravi Evropska komisija za usmeravanje, upravljanje i reviziju programa koji se finansiraju iz Evropske unije ili projekata u državama izvan Evropske unije. Prilikom izrade ovog dokumenta u obzir se uzimaju ciljevi Evropske unije za tu državu, nacionalna politika, trenutna situacija u državi i aktivnosti ostalih većih donatora.

strukturni fondovi (eng. Structural Funds)

Strukturni fondovi su finansijski instrumenti Evropske unije doneti u cilju sprovođenja njene kohezione politike. Cilj ovih fondova je smanjenje regionalnih nejednakosti u smislu prihoda, bogatstva i mogućnosti. Siromašniji regioni u Evropi dobijaju veću podršku, ali svi regioni Evropske unije imaju pravo na finansiranje u okviru različitih fondova i programa ove politike.

studija izvodljivosti (eng. Feasibility Study)

Studija izvodljivosti je dokument u kome se nalaze detaljne tehničke informacije koje su potrebne za pravljenje analize troškova i koristi.

sufinansiranje (eng. Co-financing)

Sufinansiranje jeste suma novca koja služi finansiranju programa ili projekta i koja se pokriva iz javnih sredstava koje ulaže korisnik, mada se ponekad može koristiti i privatni novac, ako se prihvatljivi troškovi definišu kao svi troškovi a ne kao javni troškovi.

supsidijarnost (eng. Subsidiarity)

Supsidijarnost je načelo po kome je odlučivanje potrebno donositi što je bliže moguće građanima i na nivou na kome je odlučivanje najefektnije.

TAEKS (eng. TAEIX)

TAEKS ili Tehnička podrška i razmena informacija obezbeđuje podršku državnim upravama državama (potencijalnim) kandidatima u pridruživanju, primeni i sprovođenju pravnih tekovina Evropske unije kroz pružanje kratkoročne tehničke pomoći i organizovanje studijskih poseta.

tehnička pomoć (eng. Technical Assistance)

Tehnička pomoć podrazumeva obezbeđivanje usluga spoljnih stručnjaka nekoj organizaciji. U okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) tehnička pomoć ima dva značenja – na nivou projekta ona podrazumeva stručnost koju pružaju privatna društva u okviru ugovora o uslugama. U okviru tvininga ona podrazumeva podršku koju pružaju države-članice u okviru tehničke pomoći prioritetnih osa sadržanih u programu IPA II, III, IV, V.

tehnička pomoć za pripremu projekata (eng. Project Preparation Facility)

Tehnička pomoć za pripremu projekata je podrška tokom pripreme projekata koji će biti predloženi za finansiranje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e).

tehničke specifikacije (eng. Technical Specifications)

Tehničke specifikacije su skup kriterijuma koje mora ispuniti roba koju izvođač isporuči ili radovi koje izvode. Sadržane su u „opisnom“ delu tenderskog dosijea za ugovore o robi i radovima.

telo za ugovaranje (eng. Contracting Authority)

Telo za ugovaranje je telo koje obezbeđuje usluge, robu ili radove i vodi šeme dodele bespovratnih sredstava, potpisuje ugovore koji iz toga slede i plaća izvođače projekta ili korisnike bespovratnih sredstava.

telo za ugovaranje i sprovođenje (eng. Body Responsible for Contracting and Implementation)

Telo za ugovaranje i sprovođenje je telo koje je nadležno za objavljivanje javne nabavke i dodelu bespovratnih sredstava, sklapanje ugovora i plaćanja izvođačima i korisnicima bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa i dela njegove operativne strukture.

telo za upravljanje (eng. Managing Authority)

Telo za upravljanje je telo za upravljanje i sprovođenje programa koji se finansira iz strukturnih fondova.

tenderski dosije (eng. Tender Dossier)

Tenderski dosije je dokumentacija koju dostavljaju lica ili organizacije zainteresovane za dostavljanje ponuda koja je odgovor na dokumentaciju koju sačini i dostavi telo za ugovaranje. Najvažniji delovi tenderskog dosijea su poziv za dostavljanje, uputstva ponuđačima i nacrt ugovora.

transevropske mreže (eng. Trans-European Networks)

Transevropske mreže su mreže koje je Evropska unija definisala u oblasti energetike, telekomunikacija i transporta kako bi unapredila funkcionisanje jedinstvenog tržišta. Transevropske mreže koje se finansiraju iz strukturnih fondova na prvom mestu se odnose na transportne „koridore“ koje definiše Evropska unija.

tvining (eng. Twinning)

Tvining je postupak koji se odnosi na pružanje saveta i podrške koju obezbeđuju države-članice državama-korisnicama Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) u pogledu usvajanja i sprovođenja odeređenog dela pravnih tekovina Evropske unije. Tvining projekti podrazumevaju dugoročno delegiranje državnog službenika iz neke države-članice u istu takvu instituciju u državi-korisnici.

učinak (eng. Outputs)

Učinak se odnosi na pokazatelje delovanja koji se koriste za praćenje i evaluaciju, a koji su direktni rezultat neke aktivnosti.

uži izbor (eng. Shortlist)

Uži izbor je spisak konzorcijuma, privrednih društava ili lica koja su odabrana od strane odbora za uži izbor u okviru postupka nabavki.

ugovor o radovima (eng. Works Contract)

Ugovor o radovima je ugovor koji se dodeljuje privrednom društvu, licu ili konzorcijumu za izgradnju infrastrukture.

ugovor o robi (eng. Supply Contract)

Ugovor o robi je ugovor koji se dodeljuje privrednom društvu, licu ili konzorcijumu za isporuku robe.

ugovor o uslugama (eng. Service Contract)

Ugovor o uslugama je ugovor koji se dodeljuje privrednom društvu, licu ili konzorcijumu za pružanje usluga.

ulaganje (eng. Investment)

Ulaganje je cilj projekata kojima se obezbeđuju sredstva za inicijative koje nemaju direktne veze sa pravnim tekovinama. Ulaganje se obično vrši u formi roba, radova i šema dodele bespovratnih sredstava.

upravljanje ljudskim resursima (eng. Human Resource Management)

Upravljanje ljudskim resursima podrazumeva da u jednoj organizaciji ili grupi organizacija ima dovoljno zaposlenih, prvenstveno u smislu broja i kapaciteta. Važni instrumenti su analiza obima posla i analiza potreba za obukom, što vodi do zapošljavanja i osmišljanja programa obuke.

upravljanje projektnim ciklusom (eng. Project Cycle Management)

Upravljanje projektnim ciklusom je metodologija za planiranje, sprovođenje i učenje iz finansijskih intervencija (programi i projekti). Formalne faze koje sačinjavaju ,,projektni ciklus’’ su programiranje, identifikovanje, formulisanje, sprovođenje, evaluacija i revizija.

upravni odbor IPA-e (eng. IPA Management Committee)

Upravni odbor IPA-e predstavlja odbor predstavnika država-članica zadužen za pregled i odobravanje programa koji se finansiraju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e). Sastaje se posle konsultacija u službama i između službi, a pre usvajanja odluke Evropske komisije koja se tiče jednog programa.

uredba (eng. Regulation)

Uredba je direktno obavezujući propis Evropske unije za sve države-članice, koji ima prioritet nad nacionalnim zakonima. Ne zahteva razvoj zakonodavstva na nacionalnom nivou.

uticaj (eng. Impact)

Uticaj je jedan od kriterijuma na osnovu kog se vrši evaluacija programa koji se finansiraju iz Evropske unije. Mogu se definisati dva pojma uticaja – određeni (efekti koji se pojave nakon određenog vremena) i opšti (ima dugorične posledice na širu populaciju).

verifikacija troškova (eng. Verification of Expenditure)

Verifikacija troškova je postupak provere troškova koje je isplatio ili snosio izvođač ili korisnik bespovratnih sredstava. Tela za ugovaranje moraju sama da se postaraju (i) da su usluge, roba i radovi pruženi kao što je navedeno u ugovoru i da odgovoraju ostvarenim troškovima, i (ili) da su ispoštovana pravila i procedure predviđene ugovorom ili nacionalnim zakonodavstvom.

višegodišnji indikativni finansijski okvir (eng. Multi-annual Indicative Financial Framework)

Višegodišnji indikativni finansijski okvir je dokument u kome su izneta indikativna sredstva po državi (potencijalnom) kandidatu i po komponentama Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) za period od tri godine.

višegodišnji indikativni planski dokument (eng. Multi-annual Indicative Planning Document)

Višegodišnji indikativni planski dokument je dokument u kome su detaljnije predstavljena sredstva po komponentama, nego što je to kod višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira koji sadrži ukupna sredstva za države-korisnice Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA-e) fondova. Ovim dokumentom predstavljeni su i ciljevi Evropske unije za pomoć u okviru IPA-e u datoj državi-korisnici. Donosi ga Evropska komisija uz konsultovanje sa datom državom na period od tri godine uz mogućnost revidiranja na godišnjem nivou tokom tog perioda.

viši programski službenik (eng. Senior Programme Officer)

Viši programski službenik je službenik državne uprave zadužen za tehničko sprovođenje projekata. Sve jedinice za sprovođenje projakata odgovaraju njemu/njoj.

vidljivost (eng. Visibility)

Vidljivost je obavezna karakteristika programa ili projekta koja se ostvaruje primenom akcionog plana za komunikaciju. Obavezna pravila o vidljivosti su sadržana u okvirnom ugovoru i finansijskim ugovorima. Vidljivost je različita od javnosti, pošto se odnosi na obezbeđivanje vidljivosti finansiranja, dok se javnost odnosi na obaveštavanje zainteresovanih strana o mogućnostima u okviru nekog programa.

vodeći partner (eng. Leading Partner)

Vodeći partner se imenuje u slučaju da za bespovratnu pomoć prijavu podnese nekoliko partnera. Vodeći partner je nadležan za sveukupno upravljanje bespovratnom pomoći i kontrolu aktivnosti koje treba da sprovode partneri u projektu. Kada dobije novac, on odgovarajuće iznose prosleđuje partnerima u projektu.

zajedničko sufinansiranje (eng. Joint Co-financing)

Zajedničko sufinansiranje je slučaj kada Evropska unija i nacionalni javni fondovi finansiraju ugovor nakon sprovođenja jednog postupka i zaključenja jednog ugovora za nabavku ili dodelu bespovratne pomoći.

Zapadni Balkan (eng. Western Balkans)

Zapadni Balkan po definiciji Evropske unije podrazumeva države bivše Socijalističke federativne Republike Jugoslavije bez Slovenije sa Albanijom. Pod tim terminiom se, dakle, podrazumevaju Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Kosovo (u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija).

završni izveštaj Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA izveštaj) (eng. IPA Final Report)

Završni izveštaj Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA izveštaj) je izveštaj koji priprema Nacionalni IPA koordinator pošto se završi sprovođenje IPA-e. Izveštaj odobrava Odbor za praćenje IPA-e i onda se šalje Evropskoj komisiji i Nacionalnom službeniku za odobravanje.