Participacija

Ovo načelo podrazumeva aktivno i ravnopravno učešće civilnog društva na lokalnom nivou u radu svoje zajednice. Kroz učešće civilnog društva u odlučivanju postiže se saglasnost oko međusobnom razumevanju oko najvažnijih izazova sa kojima se suočava lokalna zajednica. Kvalitet i delotvornost jedne politike zavisi od učešća svih zainteresovanih strana u odlučivanju (od njihovog kreiranja do sprovođenja). Ovako će se postići veće poverenje u krajnji rezultat i u institucije koje donose političke odluke. Učešće civilnog društva se postiže kroz prethodno poštovanje načela transparentnosti i odgovornosti.

Načelo participacije je sadržano, kao demokratski princip, u članu 8 Ugovora iz Lisabona. Takođe, načelo participacije je jedno od osnovnih načela sadržanih u Beloj knjizi o upravljanju na evropskom nivou.