Transparentnost

Pod ovim načelom se podrazumeva javno delovanje institucija i organizacija civilnog društva koje je otvoreno i izloženo sudu javnosti. Institucije i organizacije civilnog društva bi trebale da rade na otvoren način, da aktivno razgovaraju sa svojim građanima o odlukama koje donose, kao i da upotrebljavaju jezik koji je pristupačan i razumljiv javnosti. Ovo je naročito važno kako bi se povećalo poverenje građana prema njima. Na taj način postiže se odgovornost institucija i organizacija civilnog društva prema celoj lokalnoj zajednici. Kroz jačanje transparentnosti stvara se mehanizam koji treba da doprinese učinkovitom i boljem delovanju organizacija civilnog društva na lokalnom nivou.

Načelo transparentnosti je sadržano, kao demokratski princip, u članu 8 Ugovora iz Lisabona. Takođe, načelo otvorenosti je jedno od osnovnih načela sadržanih u Beloj knjizi o upravljanju na evropskom nivou.